Monday to Friday

Nursery LKG UKG 1 to VIII std
8:25am to 12:30pm 8:25am to 02:00pm 8:25am to 02:15pm 8:25am to 03:15pm

Saturday

Nursery LKG and UKG 1 to VIII std
Holiday 8:25am to 12:15pm 8:25am to 12:30pm